Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ
Responsive image
Responsive image
นายธรรมนูญ เขาสื่อ
ประธานคณะกรรมการฯ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายหนิจจัง มณีเนียม
รองประธานคณะกรรมการฯ
Responsive image
Responsive image
นางสุธิรา ปล้องสินธ์
ฝ่ายทะเบียน
Responsive image
นางวรรณมน ทองจีน
เหรัญญิก
Responsive image
นายเสงี่ยม สินสมุทร
เลขานุการ
Responsive image
นายวัชระ วิเชียรครุฑ
ฝ่ายสวัสดิการ
Responsive image
นายณรงค์ เครือหงส์
ฝ่ายปฏิคม
Responsive image
นายคณาสินธ์ ยาสิทธิ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางจินตนา อัมพปานิด
ผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน
Responsive image
นางพิมพ์ประภา เชื่อบ่อคา
ผู้ช่วยเหรัญญิก
Responsive image
นายนพดล บุญเสือ
ผู้ช่วยเลขานุการ
Responsive image
นางตรีทิพย์ คล้ายอุดม
ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ
Responsive image
นางย๊ะกิน๊ะ บุญเสือ
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
Responsive image
นายศรีสวัสดิ์ นันตะสิน
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
Responsive image
Responsive image
นายประวิทย์ เรืองดุก
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th