Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
งานด้านพัฒนาชุมชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ส.ค. 2564 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ
28 ก.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
28 ก.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
28 ก.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะบริเวณชาดหาย
21 ก.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ฐานข้อมูลคนพิการ
14 ก.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ฐานข้อมูลผู็สูงอายุภาวะพึ่งพิง
01 มิ.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลตะกรบ
18 พ.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ
17 ก.พ. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
15 ม.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ แผ่นพับหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th