Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ต.ค. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศกำหนดอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2566
11 ต.ค. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการกปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
11 ก.ค. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนท้องถิ่น
01 ก.พ. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
30 ม.ค. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
30 ม.ค. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
30 ม.ค. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
30 ม.ค. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
30 ม.ค. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
30 ม.ค. 2566 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ เเนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th