Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ก.พ. 2567
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

01 ก.พ. 2567
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

25 ต.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศช่องทางารติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

09 ต.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

04 ต.ค. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรบรู้การทุจริต

20 ก.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15 มิ.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

15 มิ.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15 มิ.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

07 เม.ย. 2566
สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชุมประจำเดือน เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th