Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
งานประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 เม.ย. 2565 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะกรบ
31 ส.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีประจำปี2563
24 ก.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
24 ก.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
23 เม.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับภาษาไทย
23 เม.ย. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับภาษาอังกฤษ
20 ม.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีประจำปี2563ครั้งที่่1
13 ม.ค. 2563 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(กรมธนารักษ์) ประจำปี 2563
01 ต.ค. 2562 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
05 ก.พ. 2562 สุราษฎร์ธานี ไชยา อบต.ตะกรบ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานทีประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th