Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ประชากรในตำบลตะกรบประมาณร้อยละ 20 มีอาชีพทางการประมง ทำการประมงขนาดเล็กชายฝั่ง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนอีกร้อยละ 80 ที่เหลือทำการเพาะปลูกเป็นหลัก และทำการประมงและเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพเสริม พืชที่เพาะปลูกได้แก่ ข้าว มะพร้าว มะม่วงหินพานต์ ยางพารารา, ปาล์มน้ำมัน และพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ดและไก่ มีการเลี้ยงทั่วไปในตำบล โดยเลี้ยงแบบปล่อยเพื่อไว้ใช้บริโภคและใช้งานในครัวเรือน นอกจากนี้ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ การทำเครื่องแกง, เครื่องจักรสาน, การทอผ้า, การทำพวงหรีด,ดอกไม้จันทน์, การทำผ้าบาติก, การทำน้ำปลา, การเพาะเห็ดฟาง การปลูกพืชผักสวนครัว,กิจกรรมพ่อบ้านแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อคนประมาณ 25,000 บาท

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
     - ธนาคาร - แห่ง
     - โรงแรม - แห่ง
     - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 13 แห่ง ( หมู่1=2,หมู่ 2 =3, หมู่3=2,หมู่ 4=4,หมู่ 5=2)
     - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
     - โรงสี 3 แห่ง  (หมู่ 3=1,หมู่ 4=2)
     - ร้านอาหาร 5 แห่ง  (หมู่ 2=1,หมู่ 3=1,หมู่ 4=2,หมู่ 5 =1)
     - ร้านขายของชำเบ็ดเตล็ด 31แห่ง(หมู่ 1=5, หมู่ 2=7 ,หมู่ 3=6, หมู่ 4=6,หมู่ 5=7)
     - ลานปาล์มน้ำมัน 4 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th