Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
สวัสดิการทั่วไป
สวัสดิการทั่วไป

สวัสดิการทั่วไป
ประเภทสวัสดิการ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
1-25 ปี (บาท) 26 ปีขึ้นไป (บาท)
1.สวัสดิการแก่บุตรสมาชิกที่เกิดใหม่
- ค่ารับขวัญสมาชิกใหม่

500

1,000
2.ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร 500 1,000
  ข้อ 1,2 ให้สวัสดิการไม่เกิน 2 คน
3.ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเดินทาง
ค่าห้องพยาบาล (เฉพาะผู้ป่วยใน)
100 /ครั้ง
100 /คืน
รวมไม่เกิน 800 บาท/ปี
200 /ครั้ง
200 /คืน
รวมไม่เกิน 1,400 บาท/ปี
4.ทุนการศึกษา    
(สำหรับเด็กที่ลำบาก/ยากจน) จำนวนทุนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารเป็นรายปีขั้นต่ำ 5 ทุนต่อปีทุนละ 500 บาท ให้เฉลี่ยหมู่บ้านละเท่า ๆ กัน
5.ค่าช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพ ตามมติคณะกรรมการบริหาร
6.ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบ สาธารณภัย ขั้นรุนแรง 2,000 บาท/ครั้ง 4,000 บาท / ครั้ง
(อุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัย,คลื่นยักษ์,แผ่นดินไหวฯลฯ) ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง หรือตามมติคณะกรรมการบริหาร

เงินบำนาญ (ได้รับเป็นรายเดือน)
อัตราการสะสม/วัน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
20 - 40 ปี 40 ปีขึ้นไป
1. 3 บาท 300 บาท/เดือน 500 บาท/เดือน
2. 5 บาท 500 บาท/เดือน 700 บาท/เดือน
3. 7 บาท 700 บาท/เดือน 900 บาท/เดือน

เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต
ระยะการออม 6 เดือน - 15 ปี
ที่ รายการสะสม/วัน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
6 เดือน - 1 ปี 1 ปีขึ้นไป 4 - 6 ปี 7 - 9 ปี 10 - 12 ปี 13 - 15 ปี
1 1 บาท 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500
2 3 บาท 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500
3 5 บาท 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500
4 7 บาท 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500
 
ระยะเวลาการออม 16- 33 ปี
ที่ รายการสะสม/วัน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
16 - 18 ปี 19 - 21 ปี 22 - 24 ปี 25 - 27 ปี 28 - 30 ปี 31 - 33 ปี
1 1 บาท 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500
2 3 บาท 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500
3 5 บาท 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 13,500
4 7 บาท 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500
 
ระยะเวลาการออม 34 ปี -51 ปีขึ้นไป
ที่ รายการสะสม/วัน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
34 - 36 ปี 37 - 39 ปี 40 - 42 ปี 43 - 45 ปี 46 - 48 ปี 49 - 51 ปีขึ้นไป
1 1 บาท 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500
2 3 บาท 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500
3 5 บาท 14,000 14,500 15,000 15,500 16,000 16,500
4 7 บาท 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000 18,500

หมายเหตุ  :  กรณีเสียชีวิตก่อนครบ 180 วัน คืนเงินสะสมครบตามจำนวน แต่ไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้และสำหรับสมาชิกทุกรายที่เสียชีวิตจะได้รับพวงหรีดแสดงความอาลัย จากกองทุนฯและกองทุน ฯ จะรับเป็นเจ้าภาพให้ ๑ คืน

ทุนสวัสดิการเพื่อพัฒนาคนและสังคม
     - ทุกคนดี ศรีสังคม (มอบให้ผู้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สาขาต่าง ๆ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท / ทุน ปีละไม่เกิน ๕ ทุน)
     - ทุนสนับสนุนกิจกรรมดีเพื่อสังคม (กิจกรรมสาธารณะประโยชน์สาขาต่าง ๆ เช่นวัฒนธรรมประเพณี , การศึกษา,กีฬา,สาธารณสุข,สิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท / กิจกรรม ปีละไม่เกิน ๕ ทุน / กิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th