Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสายัณห์ จันทรมาศ
ปลัด อบต.ตะกรบ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายธวัชชัย อิ่มทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพัชรกร ขุนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นายมนต์ชัย ทองสลัก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
นางกัญญภา แพชนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวเย็นฤดี แดงเรือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอริสา ใยฤทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวเพ็ญนภา มีใหม่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายกิตติพงศ์ ใสสะอาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
Responsive image
นางธนัญชนก สาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางจันทร์จิรา ศรีไทย
ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตะกรบ
Responsive image
นางพัชรินทร์ แท่นนิล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวอารี มีเผือก
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวศิริพร สองแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
น.ส.ธัญวรรณ จิ๋วสุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
Responsive image
น.ส.จุฑาทิพย์ เพชรรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายธีรนันท์ โส๊ะอ้น
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 0-7795-0023-4 โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th