Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ตำบลตะกรบมีการคมนาคมติดต่อกับชุมชนอื่น โดยอาศัยทางหลวงจังหวัด หมายเลข -4112 (สายไชยา- ท่าชนะ) และทางหลวงชนบทสายฝ่ายพรุ- ไชยาท่าชนะ สายพุมเรียง - ห้วยพุน เป็นถนนสายหลักในการติดต่อ และมีถนนโครงข่ายส่วนใหญ่ใช้ได้ทุกฤดูกาล แยกจากถนนสายหลักเข้าสู่ทุกหมู่บ้านของตำบลได้อย่างสะดวก การคมนาคมในเขตตำบลใช้เดินเท้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่และมีการเดินทางโดยทางเรือบ้างแต่ไม่มาก ส่วนการติดต่อกับชุมชนอื่นนอกเขตตำบลใช้เดินเท้า รถจักรยาน จักรยานยนต์ หรือรถยนต์สู่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข  4112 เพื่อต่อรถประจำทางไปยังอำเภอไชยา หรือเดินทางต่อไปยังจุดหมาย
     การขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ จะใช้รถบรรทุกขนาดเล็กขนส่งจากแหล่งผลิตในหมู่บ้านมาส่งที่แหล่งรับซื้อในตลาดอำเภอไชยาและอำเภอท่าชนะ

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
   - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง
   - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 8 ตู้
   - อินเตอร์เน็ตตำบล 2 แห่ง (อบต.ตะกรบ,ศูนย์ ๓ วัยฯ)

การไฟฟ้า
     ตำบลตะกรบมีบริการไฟฟ้าเข้าสู่ทุกหมู่บ้านแล้ว

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ลำน้ำ ,ลำห้วย 6 สาย (คลองห้วยพุน,คลองบางโฉลง,คลองท่าเกตุ,คลองท่ามะเขือ ,คลองตะกรบ,ห้วยทรายขาว)
     - บึง,หนองและอื่น ๆ 6 แห่ง (หนองนนทรี, หนองสามชั่ง,หนองปึกมัน,ห้วยทรายขาว ,บ้านนายอีต,หนองไม้แก่น)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย 5 แห่ง (หมู่ 1=1, หมู่ 2=1,หมู่ 3=2,หมู่ 4=1)
     - บ่อน้ำตื้น 18 แห่ง (หมู่ 1=3,หมู่ 2=5, หมู่ 3=5, หมู่ 4=1,หมู่ 5=4)
     - ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
      ตำบลตะกรบมีชายหาดทะเล ที่เป็นหาดทรายจำนวน 5 แห่ง ได้แก่หาดทรายแก้ว ,หาดนิยม,หาดนายอำเภอ, หาดบางโฉลง, หาดจินตรา ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวและผักผ่อนได้ มีป่าชายเลน 50 ไร่ และมีที่สาธารณะประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 670 ไร่


องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th