Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาพกิจกรรมศูนย์ ๓ วัย
แผนอัตรากำลัง
งานทะเบียนพานิชย์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
งานบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
กองทุนสวัสดิการชุมชน
คณะกรรมการ
สมาชิกภาพ
สวัสดิการทั่วไป
หลักการทั่วไป
การจัดเก็บรายได้
งานประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เสียภาษีโรงเรือน
รายชื่อผู้เสียภาษีป้าย
รายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่
กิจการสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
ประกาศ
หนังสือราชการ
เอกสารดาวน์โหลด
งานด้านพัฒนาชุมชน
งานด้านสาธารณะสุข
งานกองช่าง
งานการศึกษา
งานด้านการคลัง
งานบุคลากร
คู่มือประชาชน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม/คุณภาพชีวิตและการให้บริการ

แนวทางการพัฒนา
        1.พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและทันสมัย
        2.ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและพัฒนาแหล่งน้ำ
        3.ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
        4.ส่งเสริมพัฒนาด้านการเล่นกีฬาออกกำลังกาย/การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพอนามัยและการมีสภาพแวดล้อมที่ดี
        5.ส่งเสริมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
        6.ส่งเสริมระบบสวัสดิการสังคม /สังคมสงเคราะห์/การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย
        7.ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
       1.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
       1.พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
       2.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
       3.พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด
       4.ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรม/งานประเพณีท้องถิ่น

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
       1.สร้างจิตสำนึกและจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       2.ปรับปรุงพัฒนาระบบกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย


องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ
หมู่ที่ 5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ : 077-955256 สำนักปลัด 077-950024 กองคลัง 077-951619 กองช่าง โทรสาร : 0-7795-0024: 
admin@takrob.go.th

www.takrob.go.th